1. Giám đốc Sở:

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Phú

Năm sinh: 29/01/1970

Quê quán: xã Thống Nhất huyện Gia Lộc

Dân tộc: Kinh.

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế.

Chức vụ Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Sở.

Điện thoại: DĐ: 0913256456. CQ: 0320.852989.

Nhiệm vụ cụ thể:

Phụ trách chung, điều hành hoạt động của Sở theo chế độ Thủ trưởng và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT về mọi hoạt động công tác của Sở;

 a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác: Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, thanh tra, hợp tác Quốc tế, quy hoạch, kế hoạch, tài chính.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, vệ sinh an toàn thực phẩm trong nông nghiệp, quản lý đê điều và phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

- Công tác thủy lợi nội đồng; cấp, thoát nước vệ sinh môi trường nông thôn.  

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Sở.

- Phối kết hợp công tác với các Sở, ngành trong khối Nội chính

- Chủ tài khoản cơ quan.

b. Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

- Phòng kế hoạch-Tài chính.

- Thanh tra Sở.

- Chi cục Quản lý chất lượng NLS - TS.

- Chi cục Quản lý đê điều và PCLB.

- Chi cục Thủy lợi.

- Ban Quản lý dự án NN và PTNT

- Sinh hoạt cơ quan tại Thanh tra Sở

 2. Phó giám đốc Sở:

 

 Họ và tên: Bùi Thị Bến

Ngày tháng năm sinh: 02/9/1971

Quê quán: Ninh Thành, Ninh Giang, Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Chức vụ đảng: Đảng viên

Điện thoại: 0983027109                CQ: 03203844335

Nhiệm vụ cụ thể:

a. Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Phát triển nông thôn.

- Lâm nghiệp.

- Chăn nuôi, thú y, thủy sản.

- Là trưởng ban bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ của Sở.

- Phối kết hợp công tác với các Sở, Ngành trong khối: văn hóa xã hội; khối kinh tế chuyên ngành.

- Tham gia Ban chỉ đạo phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

- Phụ trách công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và công tác cải cách hành chính của Sở, công tác nội vụ văn phòng Sở.

 b. Trực tiếp phụ trách các đơn vị.

- Văn phòng Sở.

- Chi cục Phát triển nông thôn.

- Chi cục Kiểm Lâm. 

- Phòng Chăn nuôi.

- Chi cục Thú y.

- Chi cục Thủy sản.  

- Ban Quản lý rừng.

- Chỉ đạo, theo dõi công tác quản lý Nhà nước về chuyên môn đối với Trung tâm giống gia súc Hải Dương.

* Sinh hoạt tại Văn phòng Sở. 

 3Phó giám đốc Sở:

 

Họ và tên: Vũ Thị Hà

Ngày tháng năm sinh: 31/12/1973

Quê quán: Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Chức vụ đảng: Đảng viên

Điện thoại: 0989734373                       CQ

Nhiệm vụ cụ thể:

a. Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Trồng trọt, bảo vệ thực vật.

- Công tác khuyến nông.

- Chủ tịch hội đồng khoa học của Sở.

- Phối kết hợp công các với các đoàn thể Chính trị xã hội (Mặt trận tổ quốc, thanh niên, nông dân, phụ nữ...)

 b. Trực tiếp phụ trách các đơn vị.

- Chi cục Bảo vệ thực vật.

- Trung tâm Khuyến nông.

- Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng.

- Chỉ đạo theo dõi công tác quản lý nhà nước về chuyên môn đối với Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương.

* Sinh hoạt cơ quan tại phòng Trồng trọt

* Các đông chí Phó giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực chủ động giải quyết và ký các văn bản điều hành chuyên môn về lĩnh vực mình phụ trách. Tuy nhiên trong một số việc cụ thể Giám đốc Sở ký văn bản thuộc lĩnh vực các Phó giám đốc phụ trách và thông báo cho các đồng chí Phó giám đốc biết.

       Ngoài những nhiệm vụ trên, theo yêu cầu công tác của ngành và địa phương các đồng chí Phó giám đốc Sở  còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công./.