1. Giám đốc Sở:

 

Họ và tên: Trần Văn Quân

Năm sinh: 11/01/1971

Quê quán: xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Chức vụ Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Sở.

Điện thoại: DĐ: 0913268295. CQ: 0320.852989.

Nhiệm vụ cụ thể:

Phụ trách chung, điều hành hoạt động của Sở theo chế độ Thủ trưởng và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT về mọi hoạt động công tác của Sở;

 a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác: Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, thanh tra, hợp tác Quốc tế, quy hoạch, kế hoạch, tài chính.

- Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đê điều và phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

- Công tác thủy lợi nội đồng.

- Quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, tài chính

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở.

- Phụ trách công tác cải cách hành chính của Sở.

- Phối kết hợp công tác với các Sở, ngành trong khối nội chính

- Chủ tài khoản cơ quan.

b. Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

- Phòng kế hoạch-Tài chính.

- Thanh tra Sở.

- Chi cục Quản lý đê điều và PCLB.

- Chi cục Thủy lợi.

- Chỉ đạo theo dõi công tác quản lý nhà nước về chuyên môn đối với công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Hải Dương.

- Sinh hoạt cơ quan tại Thanh tra Sở

 2Phó giám đốc Sở:

 

 Họ và tên: Bùi Thị Bến

Ngày tháng năm sinh: 02/9/1971

Quê quán: Ninh Thành, Ninh Giang, Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Chức vụ đảng: Đảng viên

Điện thoại: 0983027109                CQ: 03203844335

Nhiệm vụ cụ thể:

a. Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Chăn nuôi, thú y, thủy sản.

- Là trưởng ban bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ của Sở.

- Phối kết hợp công tác với các Sở, Ngành trong khối: văn hóa xã hội.

 b. Trực tiếp phụ trách các đơn vị.

- Phòng Chăn nuôi.

- Chi cục Thú y.

- Chi cục Thủy sản.  

- Chỉ đạo, theo dõi công tác quản lý Nhà nước về chuyên môn đối với Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương.

* Sinh hoạt tại phòng Chăn nuôi.

3.  Phó giám đốc Sở:

 

Họ và tên: Vũ Thị Hà

Ngày tháng năm sinh: 31/12/1973

Quê quán: Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông Học

Chức vụ đảng: Đảng viên

Điện thoại: 0989734373                       CQ: 0320.3852.644

Nhiệm vụ cụ thể:

a. Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Trồng trọt, bảo vệ thực vật.

- Lâm nghiệp.

- Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Chủ tịch hội đồng khoa học của Sở.

- Phối kết hợp công các với các đoàn thể Chính trị - xã hội (Mặt trận tổ quốc, thanh niên, nông dân, phụ nữ...)

 b. Trực tiếp phụ trách các đơn vị.

- Phòng Trồng trọt

- Chi cục Bảo vệ thực vật.

- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản.

- Chi cục Kiểm lâm.

- Ban Quản lý rừng

- Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng.

- Chỉ đạo theo dõi công tác quản lý nhà nước về chuyên môn đối với Công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương.

* Sinh hoạt cơ quan tại phòng Trồng trọt.

4.  Phó giám đốc Sở:

 

Họ và tên: Vũ Việt Anh

Ngày tháng năm sinh: 11/03/1978

Quê quán: Cẩm Giàng, Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Chức vụ đảng: Đảng viên

Điện thoại: 0989063318                       

Nhiệm vụ cụ thể:

a. Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công tác quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO.

- Công tác thông tin tuyên truyền.

- Công tác Khuyến nông.

- Công tác xúc tiến thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Công tác nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Phát triển nông thôn mới.

- Tham gia ban chỉ đạo phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

- Phối kết hợp công các với các sở, ngành khối kinh tế chuyên ngành.

 b. Trực tiếp phụ trách các đơn vị.

- Văn phòng Sở.

- Chi cục phát triển nông thôn.

- Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Trung tâm Khuyến nông.

- Chỉ đạo theo dõi công tác quản lý nhà nước về chuyên môn đối với Công ty cổ phần nước sạch nông thôn  Hải Dương.

* Sinh hoạt cơ quan tại Văn phòng.

* Các đông chí Phó giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực chủ động giải quyết và ký các văn bản điều hành chuyên môn về lĩnh vực mình phụ trách. Tuy nhiên trong một số việc cụ thể Giám đốc Sở ký văn bản thuộc lĩnh vực các Phó giám đốc phụ trách và thông báo cho các đồng chí Phó giám đốc biết.

       Ngoài những nhiệm vụ trên, theo yêu cầu công tác của ngành và địa phương các đồng chí Phó giám đốc Sở  còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công./.