Các đơn vị hành chính:

- Chi cục Thủy lợi.

- Chi cục Thủy sản.

- Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão.

- Chi cục Kiểm lâm.

- Chi cục Bảo vệ thực vật.

- Chi cục Thú y.

- Chi cục Phát triển nông thôn.

- Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và thủy sản.

 

Các đơn vị sự nghiệp.

- Trung tâm Khuyến nông.

- Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Ban quản lý rừng.