1. Văn phòng sở
- Chánh văn phòng ĐT: 3857 462

- Thường trực: 3852495

- Fax: 3854515

2. Phòng Chăn nuôi
Trưởng phòng 
ĐT: 3854 810

3. Phòng Trồng trọt
Trưởng phòng ĐT: 3852 088

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Trưởng phòng ĐT: 3850961

5. Phòng Thanh tra
Chánh Thanh tra ĐT: 3837 094