Trang chủ Thư điện tử Lịch làm việc Sơ đồ web
Skip navigation links
Giới thiệu Sở NN&PTNT
- Chức năng nhiệm vụ
- Sơ đồ tổ chức bộ máy
- Lãnh đạo Sở
- Các phòng ban
- Các đơn vị trực thuộc
Lĩnh vực chuyên ngành
Tin tức sự kiện
Giải đáp kỹ thuật
Khoa học công nghệ
Thị trường và xúc tiến thương mại
Recent
Văn Bản QPPL
3 NĂM ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KHUYẾN NÔNG VIÊN CẤP XÃ

 

Thực hiện Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của tỉnh Hải Dương và Hướng dẫn số 541/HD-NN&PTNT của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập tổ chức khuyến nông cấp xã. Sau 3 năm thực hiện, đến nay đã mang lại những kết quả bước đầu khẳng định được hiệu quả, vai trò của hệ thống khuyến nông viên cấp xã là cầu nối giữa nông dân với Nhà nước, nhà Khoa học thông qua các hoạt động tập huấn, thông tin-huấn luyện, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật góp phần quan trọng trong việc chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp đến với sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, cải thiện và nâng cao đời sống cho bà con nông dân.

             

Khuyến nông viên cấp xã do Trung tâm Khuyến nông tỉnh tuyển chọn, giao cho Trạm khuyến nông huyện, thị xã, thành phố và Uû ban nh©n d©n x·, ph­êng, thÞ trÊn qun lý, chÞu tr¸ch nhiÖm tham m­u cho UBND x· vÒ c«ng t¸c khuyÕn n«ng, ®ång thêi chÞu sù qu¶n lý vÒ nghiÖp vô khuyÕn n«ng cña Tr¹m KhuyÕn n«ng huyÖn, thµnh phè vµ Trung t©m KhuyÕn n«ng tØnh.

Khuyến nông viên cấp xã cã nhiÖm vô: H­íng dÉn, cung cÊp th«ng tin ®Õn ng­êi s¶n xuÊt, tuyªn truyÒn chñ tr­¬ng ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc tiÕn bé khoa häc vµ c«ng nghÖ, th«ng tin thÞ tr­êng, gi¸ c¶, phæ biÕn ®iÓn h×nh trong s¶n xuÊt n«ng l©m ng­ nghiÖp; Båi d­ìng, tËp huÊn, ®µo t¹o truyÒn nghÒ cho ng­êi s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao kiÕn thøc, kü n¨ng s¶n xuÊt, qu¶n lý kinh tÕ; tæ chøc tham quan, kh¶o s¸t, häc tËp cho ng­êi s¶n xuÊt; X©y dùng c¸c m« h×nh tr×nh diÔn vÒ tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ phï hîp víi ®Þa ph­¬ng, nhu cÇu cña ng­êi s¶n xuÊt vµ chuyÓn giao kÕt qu¶ tõ m« h×nh tr×nh diÔn ra diÖn réng; TiÕp thu vµ ph¶n ¸nh lªn cÊp cã thÈm quyÒn nguyÖn väng cña n«ng d©n vÒ khoa häc c«ng nghÖ, c¬ chÕ chÝnh s¸ch trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n; T­ vÊn, hç trî chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ thÞ tr­êng, khoa häc c«ng nghÖ, ¸p dông kinh nghiÖm tiªn tiÕn trong s¶n xuÊt, kinh doanh, ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng­ nghiÖp, thñy lîi vµ ph¸t triÓn n«ng th«n; T­ vÊn ph¸t triÓn, øng dông c«ng nghÖ sau thu ho¹ch, chÕ biÕn n«ng l©m s¶n, thuû s¶n; T­ vÊn, hç trî c¶i tiÕn, hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña tæ chøc kinh tÕ tËp thÓ vµ t­ nh©n trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng­ nghiÖp, thñy lîi vµ ph¸t triÓn n«ng th«n trªn ®Þa bµn cÊp x·; DÞch vô trong c¸c lÜnh vùc ph¸p luËt, tËp huÊn, cung cÊp th«ng tin, chuyÓn giao c«ng nghÖ, xóc tiÕn th­¬ng m¹i, thÞ tr­êng gi¸ c¶, x©y dùng dù ¸n, cung cÊp kü thuËt, thiÕt bÞ vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cã liªn quan ®Õn n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt và thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Tr¹m KhuyÕn n«ng huyÖn vµ UBND  x· giao.

Thực hiện chỉ đạo của Trung tâm Khuyến nông tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố, các trạm khuyến nông cấp huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã tuyển chọn được 220 khuyến nông viên đạt gần 90% số xã phường thị trấn có khuyến nông viên, thực hiện tốt việc quản lý, điều hành hoạt động của KNV, thay thế KNV yếu kém về năng lực hoạt động. 

Đến nay, hiệu quả hoạt động của lực lượng KNV cấp xã đã và đang từng bước khẳng định được vai trò của mình trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân tại địa phương: Đóng vai trò tích cực, sát cánh cùng với khuyến nông tỉnh, huyện trong tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật được gần 6.000 lớp cho trên 400.000 lượt nông dân tham dự; Trực tiếp triển khai, phối kết hợp với các đơn vị, cơ quan, công ty… triển khai, xây dựng và nhân rộng được trên 1.500 điểm mô hình các loại thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp qua các mô hình đã giúp nông dân tiếp cận được với công nghệ mới trên các lĩnh vực cây con, giống, tiến bộ kỹ thuật, ngày càng thích ứng với nền sản xuất hàng hóa; Làm tốt nhiệm vụ nắm bắt tình hình, diễn biến, tiến độ sản xuất, nhu cầu nguyện vọng của nông dân; 100% số khuyến nông viên cấp xã đều lập được kế hoạch, tham mưu cho UBND xã, Trạm khuyến nông cấp huyện về công tác khuyến nông; Các Khuyến nông viên đều đã đề xuất được nhiều chương trình, nội dung khuyến nông phù hợp với thực tiễn sản xuất, nhu cầu của nông dân; Với gần 1.000 cuộc tham quan, hội thảo được Khuyến nông viên đứng ra tổ chức và phối kết hợp tổ chức, đều có sự đóng góp tích cực của lực lượng này trong việc chọn điểm, chọn hộ, hướng dẫn, giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của các đại biểu; Hoạt động tư vấn, dịch vụ được hệ thống khuyến nông viên làm hết sức bài bản và hiệu quả không những giúp cho nông dân phát triển mà từ hoạt động này nhiều khuyến nông viên đã làm giàu cá biệt có những khuyến nông viên thu nhập 300-400 triệu đồng/năm; Trong 3 năm đã có gần 30 hội, nhóm sở thích, câu lạc bộ khuyến nông được thành lập mà Khuyến nông viên cấp xã đều là hạt nhân, chủ đạo trong việc thành lập các hội, nhóm sở thích, câu lạc bộ, các nhóm, câu lạc bộ này đều phát huy tốt được hiệu quả trong phát triển sản xuất nông nghiệp; Hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn cũng được hệ thống Khuyến nông viên phát huy được vai trò của mình chủ động tuyển sinh, đánh giá nhu cầu nông dân, đến nay đã cùng khuyến nông tỉnh tổ chức được 38 lớp dạy nghề, không những đóng vai trò trong tuyển sinh, tổ chức mà nhiều khuyến nông viên còn trực tiếp làm giảng viên được đánh giá cao…Công tác phối kết hợp với các tổ chức khác thường xuyên, liên tục đặc biệt trong các thời kỳ cao điểm thiên tai, dịch bệnh,… KNV cấp xã là lực lượng nòng cốt phát hiện, tham mưu, hướng dẫn nông dân chủ động phòng tránh và dập dịch có hiệu quả. Cũng thông qua lực lượng này, công tác vận động, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân nhanh và mang lại kết quả cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện tuyển chọn vẫn còn một số khó khăn hạn chế. Cụ thể như trong công tác tuyển chọn lực lượng KNV cấp xã chưa được chú trọng, quan tâm và thu hút được lực lượng trẻ có trình độ do phụ cấp thấp; Công tác đào tạo, tập huấn cho lực lượng khuyến nông cấp xã chưa được nhiều do kinh phí còn hạn chế; Trình độ KNV cấp xã không đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sản xuất, đặc biệt là trong thời kỳ đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, chú trọng công tác nâng cao chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm; Mỗi KNV chỉ có một chuyên môn, việc đánh giá, chỉ đạo tại địa phương lại thuộc nhiều lĩnh vực nên còn gặp khó khăn; Việc quản lý, sử dụng lực lượng khuyến nông cấp xã ở một số huyện chưa thực sự hiệu quả, chưa gắn kết chặt chẽ, phát huy hiệu quả; Một số địa phương chưa coi trọng về hoạt động của lực lượng KNV cấp xã, hầu hết các xã không đầu tư kinh phí cho hoạt động khuyến nông, chưa có phòng làm việc; Nhiều KNV có chuyên môn, kinh nghiệm nhưng yếu về sư phạm hoặc thiếu kỹ năng tập hợp nên hạn chế tính chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn…

Để kịp thời khắc phục những khó khăn trên, kiện toàn hệ thống khuyến nông viên cấp xã và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu về phát triển nông nghiệp của tỉnh cũng như phát huy được vai trò của hệ thống Khuyến nông viên cấp xã. Trung tâm Khuyến nông Hải Dương đã đưa ra các giải pháp trong thời gian tới: Tiếp tục phát triển hệ thống khuyến nông viên cấp xã, phấn đấu bố trí đủ mỗi xã, phường, thị trấn có sản xuất nông nghiệp một khuyến nông viên có trình độ từ Trung cấp chuyên môn trở lên, ưu tiên thu hút KNV có trình độ đại học; Rà soát Quy chế phối hợp hoạt động khuyến nông của các huyện, thành phố, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình về tổ chức và hoạt động của lực lượng khuyến nông cấp xã; Đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp (nâng mức phụ cấp theo hệ số lương) để ổn định lực lượng KNV cấp xã hoạt động lâu dài, hiệu quả; Trạm khuyến nông các huyện cần tiếp tục bám sát, hướng dẫn trong triển khai thực hiện, tuyển chọn bổ sung KNV cấp xã theo đúng thủ tục và trình tự quy định; Phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã trong việc quản lý và sử dụng lực lượng KNV cơ sở đảm bảo có hiệu quả, xây dựng kế hoạch nội dung hoạt động hàng tháng, quý, năm để phát huy tính chủ động và nâng cao vai trò trách nhiệm của KNV cấp xã; Trạm Khuyến nông các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện việc đánh giá hoạt động của hệ thống khuyến nông viên thật nghiêm túc, khách quan để có những tác động, điều chỉnh cần thiết thay thế KNV hoạt động không hiệu quả; Những xã KNV chưa được bố trí nơi làm việc, điều kiện làm việc chưa tốt, Trạm khuyến nông sẽ can thiệp, thỏa thuận với UBND các xã tạo điều kiện bố trí cho KNV cấp xã có nơi làm việc ổn định, thuận lợi trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; Tiếp tục, chú trọng, khuyến khích khuyến nông viên học tập nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu sản xuất ngày một cao.

Lê Khoa(TTKN)  

 

 

 

Thông báo

​Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở: Giờ hành chính các ngày làm việc (trừ ngày lễ, tết theo quy định). Giám đốc Sở trực ngày 25 hàng tháng. Tải toàn văntbtiepcd.pdfqctiepcd.pdf tiếp công dân.

​​Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh Hải Dương công bố kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương:

Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông tháng 9/2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thôn tháng 8/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông tháng 7/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thôn tháng 6/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông tháng 5/2019

- Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông tháng 4/2019 

(nhấp chuột vào dòng gạch chân trên để xem nội dung bảng công bố của các tháng). Khuyến cáo Khi người dân phát hiện nghi vấn chất lượng nước không đảm bảo  xin liên hệ Ông Vũ Công Cương - Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hải Dương theo đường dây nóng: ĐTCĐ: 02203.890.530. ĐTDĐ 0983.516.738 để kiểm tra trực tiếp.

Trang chủ Giải đáp kỹ thuật Email nội bộ Liên hệ Sơ đồ web