Trang chủ Thư điện tử Lịch làm việc Sơ đồ web
Skip navigation links
Giới thiệu Sở NN&PTNT
- Chức năng nhiệm vụ
- Sơ đồ tổ chức bộ máy
- Ban giám đốc
- Các phòng ban
- Các đơn vị trực thuộc
Lĩnh vực chuyên ngành
Tin tức sự kiện
Giải đáp kỹ thuật
Khoa học công nghệ
Thị trường và xúc tiến thương mại
Văn Bản QPPL
Homework Help Vietnam Visa Online
xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 
  Để tải nội dung hướng dẫn và biểu mẫu hãy nhấp chuột vào dòng gạch chân này:   Nội dung hướng dẫn và biểu mẫu

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh, Văn bản số 6983/BNN-KH ngày 27/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2016-2020; Văn bản số 1199/SKHĐT-TC ngày 29/8/2014 của Sở Kế hoạch – Đầu tư V/v lập kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020; Văn bản số 2009/KHĐT-QHTH ngày 29/8/2014 của Sở Kế hoạch – Đầu tư V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Để có cơ sở tổng hợp, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế và lập Kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2016-2020 báo cáo Bộ Nông nghiệp & PTNT, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở yêu cầu các đơn vị thuộc sở xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế ngành và Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 của đơn vị mình theo nội dung hướng dẫn và biểu mẫu được đăng tải trên Website của Sở, tại địa chỉ: http://sonongnghiep.haiduong.gov.vn, chuyên mục “Lĩnh vực chuyên ngành”. (Để tải tài liệu về máy hãy làm theo hướng dẫn màu đỏ trên đầu bài viết)

Báo cáo gửi về sở Nông nghiệp & PTNT qua phòng Kế hoạch – Tài chính trước ngày 20/10/2014 (đề nghị gửi kèm file điện tử về địa chỉ: khtc.snnhd@gmail.com)

 Đây là công việc quan trọng, đặc biệt là kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016 – 2020, đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ hướng dẫn và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Thông báo

Sở nông nghiệp đã tổng kết tình hình kiểm soát và kết quả thực hiện  nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 tại Báo cáo số 1898/BC-SNN, ngày 24/11/2016 và 1981/BC-SNN, ngày 8/12/2016

Đây là toàn văn báo cáo

Tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XII và Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị trực thuộc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chủ động nghiên cứu nội dung các đề án, kế hoạch sau:

 

1. Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với các cơ quan nội chính và công tác phòng chống tham nhũng 

2. Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020. 

3. Kế hoạch Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên 2016-2020. 

4. Đề án phát triển du lịch hải dương giai đoạn 2016-2020. 

5. Đề án phòng chống khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh hải dương  

6. Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016 – 2020 

7. Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2020. 

8. Đề án nâng cao chất lượng quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh hải dương

Hướng dẫn thực hiện các nội dung hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp Nông nghiệp thuộc đề án "Phát triển SX nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016 - 2020" Tải nội dung hướng dẫn tại đây
Trang chủ Giải đáp kỹ thuật Email nội bộ Liên hệ Sơ đồ web