Trang chủ Thư điện tử Lịch làm việc Sơ đồ web
Skip navigation links
Giới thiệu Sở NN&PTNT
- Chức năng nhiệm vụ
- Sơ đồ tổ chức bộ máy
- Lãnh đạo Sở
- Các phòng ban
- Các đơn vị trực thuộc
Lĩnh vực chuyên ngành
Tin tức sự kiện
Giải đáp kỹ thuật
Khoa học công nghệ
Thị trường và xúc tiến thương mại
Văn Bản QPPL
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC THỦY LỢI ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HẢI DƯƠNG

         Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

        Căn cứ Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29 tháng 6 năm 2018, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi; bổ sung; thay thế về lĩnh vực thủy lợi.

       Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 3071/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá và danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương.

           Theo đó, Quyết định 3071/QĐ-UBND đã công bố ban hành mới 18 thủ tục hành chính (TTHC) của lĩnh vực thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong đó có 16 TTHC được giải quyết tại cấp tỉnh, 01 TTHC được giải quyết tại cấp huyện và 01 TTHC được giải quyết tại cấp xã.

           Đồng thời Quyết định bãi bỏ 05 TTHC đã được công bố trong đó 04 TTHC của lĩnh vực thủy lợi được công bố tại Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2012 và 01 TTHC được công bố tại Quyết định 657/QĐ-UBND  ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Sau đây là danh mục, trình tự các TTHC được giải quyết tại cấp tỉnh

STTTÊN THỦ TỤC
1Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.
2Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
3Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh
4Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
5Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.
6Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.
7Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.
8Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
9Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.
10Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
11Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
12Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
13Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
14Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
15Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý
16Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý.

        01 TTHC được giải quyết tại cấp huyện

​STT​TÊN TTHC
​1​Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt)

        01 TTHC được giải quyết tại cấp xã

TT​TÊN TTHC
​1​Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)


Thông báo

​Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở: Giờ hành chính các ngày làm việc (trừ ngày lễ, tết theo quy định). Giám đốc Sở trực ngày 25 hàng tháng. Tải toàn văntbtiepcd.pdfqctiepcd.pdf tiếp công dân.

​Nhấp vào dòng hạch chân để tải Luật Thủy lợi và các NĐ, Thông tư

​Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh Hải Dương công bố Kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch nông thông tháng 3/2019 trên địa bàn tỉnh (nhấp chuột vào dòng gạch chân trên để xem nội dung bảng công bố)

Trang chủ Giải đáp kỹ thuật Email nội bộ Liên hệ Sơ đồ web