Kế hoạch - Tài chính
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
30/12/2022 12:00:00

1. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, tài chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Nhiệm vụ

2.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm của ngành phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu quốc phòng, an ninh của địa phương báo cáo Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh; 

  2.2. Tham mưu hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, đề án, dự án đã được phê duyệt; 
2.3. Tham mưu thực hiện công tác xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; chủ trì tham mưu tổng hợp nguồn vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở; 
2.4. Tham mưu thực hiện quản lý Nhà nước đối với các tổ chức kinh tế thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; 
2.5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức công tác thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, diễn biến rừng, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản theo quy định, tham gia kiểm tra thực hiện các dự án và mô hình phát triển nông lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh; 
2.6. Giúp Giám đốc Sở phối hợp với các sở ngành thẩm định và tham gia ý kiến đối với các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và cấp huyện; quy hoạch phát triển, thành lập các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham gia ý kiến thẩm định quy hoạch chi tiết khu, cụm công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; 
2.7. Lập kế hoạch quản lý thu - chi tài chính trong toàn ngành. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài chính của ngành theo phân cấp quản lý. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hành luật tiết kiệm. Bao gồm:
- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm và xây dựng dự toán thu chi ngân sách của toàn ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;
- Thẩm tra, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí bổ sung đối với các nhiệm vụ chi đột xuất của các đơn vị trực thuộc Sở;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, kế toán trong sử dụng ngân sách nhà nước tại các đơn vị trực thuộc Sở. Kiến nghị với Giám đốc Sở xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;
- Công khai dự toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của Sở hàng năm theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công khai tài chính hàng năm của các đơn vị trực thuộc Sở;
- Tổng hợp báo cáo quyết toán nguồn chi quản lý hành chính, thu phí, lệ phí; thực hiện công tác kiểm tra quyết toán tài chính hàng năm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý;
- Tham mưu quản lý và đề xuất phương án xử lý tài sản nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc Sở;
- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị trực thuộc Sở và của ngành; 
2.8. Quản lý cán bộ, công chức của phòng và tài sản, trang thiết bị được giao theo quy định; 
2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo sự phân công của Giám đốc Sở.  


Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Phóng Sự Nông Thôn Mới
na
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín