Nghiệp vụ Tổng hợp
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
30/12/2022 12:00:00

 

1. Chức năng
 Tham mưu tổng hợp, giúp Giám đốc Sở quản lý Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham mưu nghiên cứu, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế chính sách của ngành. 
2. Nhiệm vụ 
2.1. Theo dõi, tổng hợp, lập báo cáo định kỳ: tháng, quý, 6 tháng, năm, báo cáo trả lời chất vấn cử tri và các báo cáo đột xuất khác về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước của ngành được giao theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh và phục vụ các cuộc họp giao ban của Sở. Thực hiện việc quản lý Nhà nước về thống kê ngành nông nghiệp theo quy định của pháp luật; 
2.2. Theo dõi tổng hợp, công tác điều tra cơ bản nhằm đánh giá các nguồn lực làm căn cứ xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển của Ngành. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 
2.3. Tổng hợp tình hình xử lý công việc theo nhiệm vụ được giao của các phòng, đơn vị, báo cáo kịp thời đến lãnh đạo Sở các công việc đã được giải quyết, chưa được giải quyết và những công việc cần thiết khác để lãnh đạo Sở biết, xử lý; 
2.4. Chủ trì tham mưu: Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế, khoa học công nghệ và môi trường, công tác quản lý nhà nước về khuyến nông thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật; chương trình chuyển đổi số của ngành; 
2.5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc đề xuất các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời làm đầu mối liên hệ về công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, các cơ quan chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 
2.6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo về cơ chế, chính sách, những quy định của các ngành có liên quan đến chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 
2.7. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế quản lý và chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh;
2.8. Quản lý cán bộ, công chức của phòng và tài sản, trang thiết bị được giao theo quy định; 
2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc Sở.  
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Phóng Sự Nông Thôn Mới
na
Phóng sự Ảnh
Trang tin đơn vị
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín